Cliciwch ar y tabiau i gael gwybodaeth a dolenni defnyddiol

 

Rhai dolenni defnyddiol i chi:

hwb
Hwb - Llwyfan Dysgu Cymru gyfan

 

Rhai dolenni defnyddiol i chi:

hwb
Hwb - Llwyfan Dysgu Cymru gyfan

 

 

Llawlyfr Dewisiadau Mehefin 2016 - cliciwch yma

line

Dewisiadau 2016-2018

Mae’n bleser gennyf gyflwyno’r Llawlyfr hwn i sylw disgyblion Blwyddyn 9 a’u rhieni / gwarchodwyr, gan obeithio y bydd o gymorth wrth i ni gydweithio i benderfynu ar gyrsiau’r disgyblion. Diolchaf i bawb a fu’n cynorthwyo i gynhyrchu’r Llawlyfr yma.

Gofynnwn i ddisgyblion mewn ymgynghoriad â’u rhieni / gwarchodwyr a’u hathrawon ddewis un cwrs o bob colofn ddewis ar y Ffurflen Ddewisiadau a geir ar ddiwedd y Llyfryn. Ceir manylion pellach yn y Llyfryn am bob un o’r pynciau sy’n cael eu cynnig gan yr ysgol.

Mae’n bwysig sylweddoli bod y cyrsiau yn parhau dros ddwy flynedd ac felly bod angen ymdrech gyson ym mlynyddoedd 10 ac 11 er mwyn sicrhau llwyddiant. Bydd y disgyblion sydd wedi cyrraedd y safon angenrheidiol yn y gwahanol bynciau yn sefyll arholiadau allanol a/neu asesiadau allanol.

Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol

Dewi Bowen
Pennaeth
Mawrth, 2016

*********************************************

Pa Ddewis?

Ym mlynyddoedd 10 ac 11 yn Ysgol Eifionydd bydd yn rhaid i chwi ddilyn y Cwricwlwm Craidd ynghyd â 4 pwnc dewisol o’ch dewis eich hunain.

Mae’r cwricwlwm craidd yn cynnwys:

 • • Cymraeg
 • • Saesneg
 • • Mathemateg
 • • Gwyddoniaeth
 • • Addysg Gorfforol
 • • Addysg Grefyddol
 • • Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Mae'n Bwysig:

 • • Darganfod popeth am y pwnc cyn ei ddewis.  Unwaith mae’r cwrs wedi dechrau ni fydd yn bosib newid pwnc.
 • • Trafod gyda’ch athrawon - ganddynt hwy y mae’r wybodaeth sydd ei angen arnoch;
 • • Trafod gyda’ch rhieni.

 • Cliciwch ar y penawdau isod i gael mwy o wybodaeth:

 •  


Addysg Gorfforol

Dylunio a Thechnoleg (Graffeg)

Addysg Grefyddol

Dylunio Cynnyrch (Ardudwy)

Adeiladwaith BTEC

Ffrangeg (Ardudwy)

Amaethyddiaeth (Glynllifon)

Gofal ac Addysg Plant (Ardudwy)

Arlwyo

Gwyddoniaeth

Astudiaethau Cyfreithiol

Gyrfaoedd

BTEC Gwobr a Thystysgrif Sgiliau Gwaith

Hanes

Busnes (Ardudwy)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol BTEC (Coleg)

Celf

Maths

Celf a Dylunio BTEC

Peirianneg (Coleg)

Celfyddydau Perfformio (Ardudwy)

Peirianneg (RV)

Cerdd

Peirianneg Diwydiannau'r Tir (Glynllifon)

Chwaraeon (BTEC)

Profiad Gwaith

Cymraeg

Profiad Gwaith Estynedig

Cymraeg Ail Iaith

Saesneg

Cynhyrchu Cyfryngol Creadigol (Coleg)

TGCh (OCR)

Daearyddiaeth

Trin Gwallt (Ardudwy)

Datblygiad y Plentyn

Twristiaeth a Hamdden

Dylunio a Thechnoleg (Defnyddiau Gwrthiannol)

 

line

Rhai dolenni defnyddiol i chi:

gyrfa cymru
hwb
GYRFA CYMRU
Hwb - Llwyfan Dysgu Cymru gyfan

 

Dewisiadau Blwyddyn 10 2012-2014 - Cliciwch yma i lawrlwytho

Dolenni defnyddiol:

Cyn-bapurau
Mae'n bosib taw cyn-bapurau yw'r adnodd mwyaf defnyddiol wrth adolygu. Maen nhw'n caniatau i chi fesur eich gwybodaeth o'r pwnc ac yn amlygu eich cryfderau a'ch gwendidau. O astudio cyn-bapurau medrwch chi weld pa rannau o'r gwaith sydd angen mwy o astudio, a hefyd pa adrannau sydd wedi cael digon - cliciwch yma

line

bitesize tgau
gyrfa cymru
BBC BITESIZE - TGAU
GYRFA CYMRU
   
hwb
 
Hwb - Llwyfan Dysgu Cymru gyfan
 

 

 

Dolenni defnyddiol:

Cyn-bapurau
Mae'n bosib taw cyn-bapurau yw'r adnodd mwyaf defnyddiol wrth adolygu. Maen nhw'n caniatau i chi fesur eich gwybodaeth o'r pwnc ac yn amlygu eich cryfderau a'ch gwendidau. O astudio cyn-bapurau medrwch chi weld pa rannau o'r gwaith sydd angen mwy o astudio, a hefyd pa adrannau sydd wedi cael digon - cliciwch yma

line

bitesize tgau
gyrfa cymru
BBC BITESIZE - TGAU
GYRFA CYMRU
   
hwb
 
Hwb - Llwyfan Dysgu Cymru gyfan
 

 

 

Lluniau

Ysgol Eifionydd ar flickr.com